Uitleg

Deze site maakt gebruik van cirkeldiagrammen waarin zowel de waarde van een indicator als de ontwikkeling van diezelfde indicator wordt weergegeven. Op de verticale (Y) as staat de hoogte van de indicator in het meest recente jaar afgebeeld. Op de horizontale (X) as is de ontwikkeling van de indicator sinds het eerste gepresenteerde jaar afgebeeld in procentpunten. Bij een indicator van 4% in het eerste jaar en 8% in het tweede jaar is de ontwikkeling dus 4%. De grootte van de cirkel geeft de omvang van de mbo-school of opleiding aan. De optie Instellingen keuze knop biedt de mogelijkheid om één of meer mbo-scholen te kiezen. Dit kan door ze aan te klikken in het menu. Een school kan gevonden worden door een deel van de naam in te tikken. Boven elk cirkeldiagram staat altijd een selectieknop met de beschikbare indicatoren. Een voorbeeld:

Voorbeeld van een cirkeldiagram

Dit cirkeldiagram beschrijft de grootte en ontwikkeling van de mbo-scholen. De kleuren geven het schooltype (ROC, vakschool of AOC) aan, de grootte van de cirkel meestal het aantal studenten. Bij doorstroom van gediplomeerden is de grootte van de cirkel het aantal gediplomeerden, bij voortijdig schoolverlaten de omvang van de startpopulatie.

De geselecteerde mbo-school is rood gemarkeerd. Deze instelling heeft ca. 15 duizend deelnemers in 2014/15 (Y-as) en is 20% in studentenaantal gedaald t.o.v. 2011/12 (X-as). Als bij een cirkeldiagram met de muis op een cirkel bewogen wordt geeft een tekstballon (tooltip) extra informatie over die mbo-school of opleiding. Elk diagram heeft een menuknop Menuknop van cirkeldiagram (rechtsboven) waarmee de figuren kunnen worden geprint of gedownload in de formaten .PNG, .JPG, .PDF of .SVG.

Mbo-scholen

Het voorbeeld uit de vorige paragraaf is afkomstig van het mbo-scholen gedeelte van de site. In dit gedeelte wordt onder het cirkeldiagram een lijngrafiek getoond die de ontwikkeling over de jaren heen weergeeft. Eerst worden de gemiddelde waarden voor de schooltypes getoond. Als er één of meer mbo-scholen zijn geselecteerd wordt de ontwikkeling van die scholen in de lijngrafiek getoond. Een voorbeeld: Voorbeeld van een lijndiagram

Mbo-opleidingen

In de scanner worden bij het opleidingengedeelte drie aggregatieniveaus van opleidingen onderscheiden, die aansluiten bij de kwalificatiestructuur voor het mbo. Deze kent een zogenoemde boomstructuur, die ook bekend is als de stam-tak-blad structuur. Deze structuur bevat respectievelijk 16 opleidingsdomeinen (stam) met per opleidingsdomein de bijbehorende kwalificatiedossiers (tak) inclusief de daaronder ressorterende kwalificaties (blad).
In de scanner worden het hoogste en laagste niveau, de domeinen en kwalificaties, getoond.  Deze worden aangeduid met respectievelijk het domeinnummer en naam, en het crebonummer en de kwalificatienaam. Het kwalificatiedossierniveau wordt niet gebruikt, maar wel het niveau van de beroepsopleiding (of bc-code). Dit is een indeling die door DUO, de Inspectie van het onderwijs, SBB en MBO Raad is opgesteld en waarin vergelijkbare kwalificaties aan elkaar gerelateerd worden (zie: overzicht02 op https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/mbo/Crebo/).

Op basis van de koppeltabel die sbb beschikbaar stelt, is het mogelijk om inhoudelijk dezelfde opleidingen met verschillende kwalificatiecodes over de tijd te vergelijken wat betreft de inschrijvingen op de opleidingen. In de scanner wordt gebruik gemaakt van de indeling naar beroepsopleiding (Bc-code).

De koppeltabel wordt jaarlijks ge-update op basis van de nieuw gevormde kwalificaties. Hierbij wordt een zuivere boom-tak-blad koppeling aangehouden. Dit betekent dat een kwalificatie met terugwerkende kracht kan veranderen van beroepsopleiding. Jaarlijks geeft dit een verschuiving bij enkele kwalificaties. Echter met de invoering van de herziene kwalificatiestructuur is de verschuiving ten opzichte van de vorige koppeltabel groter. Hierdoor vallen er andere kwalificaties onder de beroepsopleidingen waardoor met de update van januari 2017 en de toevoeging van de inschrijvingen per 1-10-2016 een aantal beroepsopleidingen andere aantallen en ontwikkelingen ten opzichte van de vorige versie van de scanner kennen.

Omdat het niveau en de leerweg bepalend zijn voor het onderwijs worden de diverse opleidingsniveaus verder opgedeeld naar deze kenmerken. In het laatste getoonde jaar komen na filtering van kleine opleidingen vanwege privacy redenen (zie verder) 809 kwalificaties voor. Kwalificaties hebben in principe één opleidingsniveau maar kunnen wel in bol- of bbl-variant aangeboden worden.

Bij het opleidingengedeelte staat initieel de landelijke grootte en ontwikkeling van de opleidingsdomeinen in het cirkeldiagram afgebeeld. Elk opleidingsdomein wordt dus apart onderverdeeld naar leerweg (bol en bbl) en opleidingsniveau (niveaus 1, 2, 3 en 4). Onderin de legenda staan de verschillende opties weergegeven, bol 1 t/m 4 en bbl 1 t/m 4. Door op de afzonderlijke bollen in de legenda te klikken kunnen deze in de weergave aan- en uitgezet worden. De leerweg wordt daarbij aangegeven door blauw voor bol (beroepsopleidende) opleidingen en paars voor bbl (beroepsbegeleidende) leerwegen. De intensiteit van de kleur geeft het niveau aan, hoe donkerder, hoe hoger het niveau. De grootte van de cirkel geeft het aantal studenten aan in het laatste jaar binnen de domein/leerweg/niveau combinatie. Net als bij de mbo-scholen staat boven het cirkeldiagram een selectieknop met alle beschikbare indicatoren, waarvan er één gekozen kan worden. Een voorbeeld:
Voorbeeld van een cirkeldiagram bij het opleidingengedeelte

Het opleidingengedeelte kent dus de mogelijkheid om in plaats van het domein de beroepsopleiding of kwalificatie te kiezen als eenheid. Ook dan worden de cirkels verder onderverdeeld naar leerweg en niveau. Elke cirkel betreft dan een leerweg/niveau combinatie binnen één beroepsopleiding of kwalificatie. Dit levert voor de meeste instellingen een complex plaatje op. Daarom bestaat de mogelijkheid om via aparte knoppen te filteren op domein, beroepsopleiding of kwalificatie en niveau en leerweg.

In alle gevallen moet via de selectieknop links van de figuur één mbo-school gekozen worden. Het cirkeldiagram geeft in dat geval de situatie binnen deze school weer. Met de andere knoppen kunnen specifieke domeinen, beroepsopleidingen of kwalificaties (afhankelijk van de gekozen eenheid), leerwegen en niveaus gekozen worden.

LET OP: Als de selectie zodanig is gekozen dat er nog maar één cirkel overblijft, zullen tevens in grijze bollen alle andere mbo-scholen getoond worden die dezelfde combinatie aanbieden. In dat geval verschijnt ook een lijndiagram met de ontwikkeling van de indicator in alle jaren bij de instelling, evenals die voor alle mbo-scholen tezamen (Nederland).

Voor alle indicatoren zijn de meest recente gegevens gebruikt waardoor de datering niet altijd dezelfde is voor de diverse indicatoren. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de interpretatie en het trekken van conclusies. Verder worden alleen opleidingen getoond die op het meeste recente beschikbare peilmoment bestaan. Vanwege privacybescherming is er nog een extra eis toegepast. Opleidingen met in het laatste jaar minder dan 4 studenten of diploma's worden niet getoond. Bij de JOB-monitor gegevens is het minimale aantal 15 studenten.

Op kwalificatieniveau komt het overigens vaker voor dat eenheden stoppen of starten dan op beroepsopleidingsniveau en op domein niveau is dat nog minder het geval.

Het kan zijn dat een opleiding voor een bepaalde indicator wel getoond wordt en voor anderen niet. Dat heeft er mee te maken dat de opleiding voor de eerste indicator wel voldoende (meer dan 4 gevallen) gegevens heeft maar voor de andere niet. Bijvoorbeeld zijn er voor een opleiding voor een bepaald jaar wel voldoende jongeren onder de 23 die voortijdig schoolverlater kunnen worden, maar geen gediplomeerden.

Een combinatie die voorkomt in het laatste jaar maar niet in het eerste jaar kan eigenlijk niet getoond worden, omdat er geen sprake is van een ontwikkeling. In dat geval is de ontwikkeling op 0% gezet, zodat de combinaties wel opgenomen worden in de figuur. Dat geldt ook voor gevallen waarbij de combinatie in het eerste jaar minder dan 5 gevallen telt. Deze situatie is af te lezen in de tekstballon bij de indicator, daarin staat dan voor de indicator in het eerste jaar een streepje vermeld (-).

MBO Amersfoort, MBO Utrecht en ROC TOP zijn ontstaan in 2012. Daarom zijn er geen gegevens voor 2011 voor deze mbo-scholen. Bij hen wordt in de cirkeldiagrammen de ontwikkeling getoond ten opzichte van het eerst beschikbare jaar. In de tekstballon staat bij deze scholen voor het eerste jaar daarom ook een streepje (-) vermeld omdat zij geen gegevens hebben voor dat jaar.

Nieuwe release

In deze vijfde release (mei 2017) zijn aanpassingen gedaan ten behoeve van de overname door de MBO Raad. Er is geen data gewijzigd t.o.v. de vierde release. In de vierde release (februari 2017) zijn ten opzichte van de eerdere release:

  • Alle inschrijvingsgegevens met een jaar aangevuld, en het eerste jaar van de 4-jaars vergelijkingsperiode is ook met één jaar opgehoogd.
  • Bij mbo-scholen, domeinen en beroepsopleidingen zijn twee vragen uit de BVE monitor van ROA toegevoegd over de beroepspraktijkvorming.
  • De cijfers voor vsv en studiewaarde voor 2014/15 zijn vervangen door de definitieve cijfers.

Copyright

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de MBO Raad.

Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de kans dat de inhoud van deze website op een moment onvolledig en/of onjuist is. De MBO Raad is hiervoor niet aansprakelijk. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De MBO Raad sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie van deze website en de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Evenmin aanvaarden wij aansprakelijkheid voor het optreden van fouten, virussen en / of onderbrekingen in het functioneren van deze site. De MBO Raad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Privacy

Bij deze site kunnen geen persoonsgegevens worden opgegeven, er worden slechts gegevens over mbo-scholen en opleidingen in beeld gebracht.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies voor het bijhouden van bezoekersgedrag via Google Analytics. Deze zijn echter privacyvriendelijk ingesteld. Er is een bewerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP adres wordt niet meegezonden, er wordt van SSL gebruik gemaakt, 'gegevens delen' is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Conform de richtlijn van de autoriteit persoonsgegevens hoeft op deze manier geen toestemming te worden gevraagd voor deze cookies.
Conform advies CBP en andere Europese privacytoezichthouders bieden wij u hierbij tevens via deze link een opt-out van Google Analytics aan. Deze opt-out werkt helaas niet op mobiele apparaten.

Contact

MBO Raad
Houttuinlaan 6, 3447 GM Woerden
Postbus 2051, 3440 DB Woerden
0348-75 35 00 of mboscanner@mboraad.nl
www.mboraad.nl

Versie

Site versie: 3.0.1
Visualisaties door DrasticData